• Ελληνικά
  • English

Νομικό Πλαίσιο

Νομικό Πλαίσιο

Δυνάμει του άρθρου 39 ν. 4002/2011 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 010010/4.11.2011 (ΦΕΚ Β’ 2503/4.11.2011), το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε στον ΟΠΑΠ άδεια για 35.000 Παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs.

Εξ αυτών, 16.500 Παιγνιομηχανήματα θα λειτουργήσουν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω δικού της Δικτύου. Τα υπόλοιπα 18.500 Παιγνιομηχανήματα θα εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους και θα λειτουργήσουν από 4 – 10 Παραχωρησιούχους,  στους οποίους ο ΟΠΑΠ θα παραχωρήσει , έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής του  μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την ΕΕΕΠ.

Η συμμετοχή στα Παιγνιομηχανήματα προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους των παικτών της Σύμβασης Προσχώρησης  την έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τη συμμόρφωσή του με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά των τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.

 

Για τον λόγο αυτό η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραθέτει στον διαδικτυακό της τόπο το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου ο επισκέπτης, πριν αποφασίσει τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα,  να έχει λάβει πλήρη γνώση αυτού.

Κανονισμός VLTs

Πιστοποιήσεις

Κάθε πτυχή της λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται υπό την εποπτεία της ΕΕΕΠ η οποία, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή, θα ελέγχει και πιστοποιεί:

·         Όλα τα καταστήματα στα οποία εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα

·         Τα Παιγνιομηχανήματα που θα εγκατασταθούν μέσα σε κάθε κατάστημα

·         Τα τυχερά παίγνια που θα προσφέρονται στο παικτικό κοινό μέσω των Παιγνιομηχανημάτων

·         Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα που ελέγχει και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και τα 35.000 Παιγνιομηχανήματα

·         Τον υπεύθυνο λειτουργίας / διαχείρισης του καταστήματος

Υπεύθυνο Παιχνίδι

Στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού  που διέπει τη διεξαγωγή και έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω των Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) προβλέπεται μια σειρά από ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προστασία του παίκτη από την υπέρμετρη χρήση των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω των αιγνιομηχανημάτων τύπου VLTs (Απόφαση υπ’ αριθμ. 225/2/25.10.2016 της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β’ 328) απόφασης της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει (ΦΕΚ B’ 3528/01-11-2016). Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλέπεται:

·         Η υποχρεωτική χρήση Aτομικής Κάρτας Παίκτη - εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης

·         Προστασία των ανηλίκων – μόνο άτομα άνω των 21 δύναται να εισέλθουν και να παίξουν σε καταστήματα VLTs

·         Μέγιστο και ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού:  € 2,00 και € 0,10 αντίστοιχα

·         Δυνατότητα του παίκτη να «αυτοαποκλειστεί» από τη συμμετοχή του στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων  τύπου VLT κατόπιν σχετικής αίτησης ή μέσω του Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών & Συνεργατών ΟΠΑΠ (τηλ. 2105798888)

·         Λειτουργία γραμμής στήριξης για άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα εθισμού, καθώς και για τις οικογένειές τους

·         Διάθεση ενημερωτικού υλικού για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και το ποσοστό κέρδους για κάθε προσφερόμενο τυχερό παίγνιο

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω της εφαρμογής «Υπεύθυνο Παιχνίδι» προσφέρει στον παίκτη τη δυνατότητα να ορίζει τα προσωπικά του παικτικά όρια, προσαρμόζοντας έτσι το παιχνίδι σύμφωνα με τις ανάγκες του και χωρίς να καταπατά τα όρια που θέτει. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στον παίκτη η δυνατότητα να θέσει:

·         Το ανώτατο όριο χρημάτων που θέλει να δαπανήσει (Όριο δαπάνης συνεδρίας, ημέρας, εβδομάδας, μήνα).

·         Τη διάρκεια του παιχνιδιού του (Χρονικό όριο συνεδρίας, ημέρας, εβδομάδας, μήνα).

·         Αυτοαποκλεισμό από τα τυχερά παίγνια για το υπόλοιπο της ημέρας (Day-Stop).

·         Μόνιμο ή προσωρινό αυτοαποκλεισμό κατόπιν σχετικής αίτησης ή μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών & Συνεργατών ΟΠΑΠ (τηλ. 2105798888).

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους λειτουργίας/διαχείρισης των καταστημάτων VLTS καθώς και το προσωπικό αυτών και αναμένει να εφαρμόσουν πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τα άριστα λειτουργικά πρότυπα του ΟΠΑΠ, ιδίως:

·         Την με αριθμ. 225/2/25.10.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β’ 328) απόφασης της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει (ΦΕΚ B’ 3528/01-11-2016).

·         Τον Νόμο 4002/2011,, Κεφάλαιο H «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» (ΦΕΚ Α’ 180/22.08.2011)

·         Πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες και λειτουργικά πρότυπα διαμορφωμένα από τον ΟΠΑΠ

Σύμβαση Προσχώρησης για έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη

Η Σύμβαση Προσχώρησης εμπεριέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη (ΑΚΠ) τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια, τους κανόνες συμπεριφοράς στα Καταστήματα και το γενικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη.