• Ελληνικά
  • English

Τεχνολογία VLT

Τεχνολογία VLT: Κεντρικό Πληροφοριακό σύστημα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υλοποίησης του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος για τον άμεσο και σε πραγματικό χρόνο (on-line, realtime) έλεγχο λειτουργίας και των 35.000 Παιγνιομηχανημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα.  Το σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. βασίζεται στο λογισμικό πακέτο INTELIGEN της εταιρείας IGT (το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία χιλιάδων Παιγνιομηχανημάτων σε δεκάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο), με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να καλύπτει τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΟΠΑΠ Α.Ε.Oι βασικές λειτουργίες του Συστήματος περιλαμβάνουν:

1. Διαχείριση Παιγνιομηχανημάτων, Παιχνιδιών και Καταστημάτων

Διαχείριση παραμέτρων Παιγνιομηχανημάτων και περιφερειακού εξοπλισμού.

Διαχείριση βιβλιοθήκης παιχνιδιών και παραμέτρων τους.

Διαχείριση παραμέτρων καταστημάτων.

2. Διαχείριση Παικτών

Έκδοση και διαχείριση Ατομικής Κάρτας Παίκτη και ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Καθορισμός και παρακολούθηση υπεύθυνου παιχνιδιού (όρια, αποκλεισμοί).

Εξυπηρέτηση Πελάτη (help desk).

3. Παρακολούθηση και Έλεγχος

Παρακολούθηση ορθής λειτουργίας Παιγνιομηχανημάτων, παιχνιδιών και καταστημάτων.

Έλεγχος (τερματισμός λειτουργίας και επαναφορά) Παιγνιομηχανημάτων, παιχνιδιών και καταστημάτων.

Έλεγχος αυθεντικότητας Παιγνιομηχανημάτων και παιχνιδιών.

Αναφορές (reporting)

4. Οικονομική Εκκαθάριση

Διαχείριση ταμειακών ροών.

Οικονομική εκκαθάριση.

Απόδοση κερδών, προμηθειών και φόρων.

Η ΕΕΕΠ θα έχει άμεση πρόσβαση ως εποπτεύουσα αρχή σε δεδομένα που παρέχονται από το σύστημα ώστε να εξασκεί πλήρως το εποπτικό της έργο.

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Το κεντρικό σύστημα INTELLIGEN της IGT θα παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη δυνατότητα να διαχειριστεί μέχρι 35.000 παιγνιομηχανήματα των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως με την χρήση των διεθνών, ασφαλών και ανοιχτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας που ορίζονται από τον διεθνή οργανισμό Gaming Standards Association (GSA) και πιο συγκεκριμένα:

Game to System(G2STM)

,που είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας / διασύνδεσης ενός Παιγνιομηχανήματος και του ενός κεντρικού συστήματος. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση των 16.500 Παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιτρέπει μεταξύ άλλων την απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού και παιχνιδιών, την απομακρυσμένη ρύθμιση, και την απομακρυσμένη επιβεβαίωση γνησιότητας εγκατεστημένου λογισμικού στα Παιγνιομηχανήματα.

System to System(S2STM)

, που είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας / διασύνδεσης μεταξύ κεντρικών συστημάτων. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση του κεντρικού συστήματος INTELLIGEN με τα συστήματα των Παραχωρησιούχων προκειμένου να εκτελούνται οι θεσμικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. για το σύνολο των 35.000 Παιγνιομηχανημάτων, όπως η παρακολούθηση και έλεγχος, η έκδοση της ατομικής κάρτας παίκτη, η εφαρμογή του υπεύθυνου παιχνιδιού, κτλ.

Συνδεσιμότητα VLT με το Κεντρικό Σύστημα

Τα Παιγνιομηχανήματα ενός καταστήματος συνδέονται με το κεντρικό σύστημα INTELLIGEN μέσω του τοπικού ελεγκτή iLink, ο οποίος αναλαμβάνει παράλληλα και τον ρόλο της τοπικής τερματικής μηχανής του καταστήματος. Το κεντρικό σύστημα INTELLIGEN θα συνοδεύεται και από λειτουργικότητες προστιθέμενης αξίας, όπως διαχείριση Ατομικής Κάρτας Παίκτη και Υπεύθυνου Παιχνιδιού, απομακρυσμένη διαχείριση παιχνιδιών και επιχειρησιακή ευφυΐα.

Συνοπτικά οι λειτουργίες που θα εξυπηρετούνται από το σύστημα INTELLIGEN είναι οι ακόλουθες:

Η σε υψηλό επίπεδο απεικόνιση της αρχιτεκτονικής διασύνδεσης του συστήματος INTELLIGEN με τα VLTs και τα συστήματα των Παραχωρησιούχων είναι η ακόλουθη: